Vedtekter

MÅ oppdateres med siste versjon – detter er en gammel versjon
VEDTEKTER
FOR
SKOGEN SYD HUSEIERFORENING
vedtatt på konstituerende årsmøte 1990.

Siste revisjon/oppdatering etter årsmøte 2007

§ 1

Navn og eierforhold.

Huseierforeningens navn skal være Skogen Syd Huseierforening.

Huseierforeningen omfatter eierne av boligeiendommer med følgende adresse i Nesodden
kommune:

– Seljeveien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 og 20.

– Liljeveien 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 og 32.

Hver eiendom har ett medlem i Huseierforeningen med unntak av
– Seljeveien 3 sameie
– Seljeveien 5 sameie
hvor hver sameier er direkte medlem i Huseierforeningen med hver sin stemme.

Huseierforeningen omfatter også Seljeveien Nord Garasjesameie og Seljeveien Syd
Garasjesameie.

Ovennevnte eiere har rett og plikt til å være medlemmer av Skogen Syd Huseierforening. Medlemmenes eiendommer kan ikke oppdeles.

Huseierforeningen eier gnr. 4, bnr. 283 i Nesodden kommunen med påstående felles bygninger og -anlegg.

§ 2

Formål.

Skogen Syd Huseierforening er en medlemsorganisasjon som er stiftet i forbindelse med oppløsningen av Skogen I borettslag.

Huseierforeningens formål er:

– å ivareta og koordinere medlemmenes fellesinteresser som eiere og

– å vedlikeholde og forvalte Huseierforeningens eiendom med grøntarealer, beplantninger, veier, kabelanlegg, ledningsanlegg, lekeplass,fellesbygning og fellesinnreetninger av enhver art.

– å gripe inn overfor medlemmer som misligholder sine vedtektsfestede forpliktelser.

§ 3
Felleskostnader.

Huseierforeningen betaler alle kostnader til drift og vedlikehold av fellesområdene med veier, kabelanlegg, ledningsanlegg, lekeplass, grøntarealer med beplantning og fellesinnretninger av enhver art, samt felles forsikringer på boligeiendommene og vaskeriet. Til dekning av fellesutgifter betaler alle medlemmer tilknyttet Huseierforeningen et kostnads bidrag. Dette gjelder dog ikke garasjesameiene.

Vaskeriet er Huseierforeningens eiendom og drives med egne vedtekter og med eget regnskap.

§ 4
Medlemmenes plikter.

Medlemmene er forpliktet til

– å betale sin andel av fellessutgifter i rett tid,

– tillate slik ferdsel eller bruk av eiendommen som er nødvendig i forbindelse med naboens vedlikehold av sin eiendom,

– gi Huseierforeningen adkomst til eiendommen for nødvendig tilsyn og vedlikehold av av felles vann- og avløpsledninger, samt andre felles ledningsnett.

Huseierforeningen har rett til oppgraving for reparasjon og omlegging dersom dette er nødvendig.

Ved oppgraving i forbindelse med vedlikehold/reparasjon av felles vann- og av løpsledninger, er Huseierforeningen ansvarlig for å sette eiendommen i stand igjen. Større beplantninger eller bygningsmessige innretninger over ledningsnettet bør unngås. Merutgifter som skyldes større beplantninger m.m. skal dekkes at det enkelte medlem både når det gjelder gravearbeidene og istandsetting av eiendommen.

– ivareta sine vedlikeholdsmessige forpliktelser.

Ved vesentlig mislighold av vedlikeholdsplikten til skade for andre medlemmer av Huseierforeningen, kan Huseierforeningen få det nødvendige vedlikehold besørget for medlemmets regning.

– Bidra til å bevare den del av det felles miljø og positive naboforhold som fysisk plassering av ulike boligeiendommer har lagt opp til.

– Motta valg til styret – dersom velferdsgrunner ikke taler imot.

§ 5
Felles ledningsanlegg – Huseierforeningens ansvar.

Kabel-tv:

Huseierforeningens ansvar for felles ledningsnett defineres til å koordinere og fremføre medlemmenes interesser overfor kabelselskapet. Kabelselskapet eier og driver distribusjonsnettet frem til uttakskontakt hos hvert enkelt medlem.

Elektrisitet:

Huseierforeningens ansvar for felles ledningsnett defineres til å gjelde den ledningsføring som går fra elektrisitetsleverandørs fordelingsskap inn til eget sikringsskap hos det enkelte medlem.

Vann og kloakk:

Huseierforeningens ansvar for felles ledningsnett defineres til å gjelde den ledningsføring som går fra det offentlige nett inn til husveggen hos det enkelte medlem, samt felles ledninger som går gjennom flere boliger.

§ 6
Utleie/salg.

Før bindende avtale om utleie av bolig eller garasje inngås, skal medlemmene sørge for at leietagere skriftlig har forpliktet seg til å følge Huseierforeningens vedtekter og andre vedtak fattet av årsmøtet og styret.

Ved utleie/salg av bolig eller garasje skal utleier/selger snarest skriftlig underrette Huseierforeningens styre om navn og adresse på leier/kjøper.

§ 7
Årsmøtet.

Årsmøtet er Huseierforeningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte innkalles hvert år innen utgangen av april med minst 14 dagers varsel. Hvert medlem har på årsmøtet en stemme. Det er anledning til å møte ved fullmektig. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Årsmøtet
ledes av styrets leder, eventuelt valgt stedfortreder. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med unntagelse av vedtak som nevnt i §10 eller ved kjøp og salg av fast eiendom og oppføring eller riving av hus, som bare kan besluttes av årsmøtet med minst 2/3
flertall av de avgitte stemmer.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende senest 1 måned før årsmøtet av holdes.

Saker av særlig betydning og som medfører ekstraordinære utgifter, skal forelegges års møtet.

På det ordinære årsmøtet skal disse sakene behandles:

1. Konstituering.
2. Årsmelding fra styret.
3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller
dekning av tap, og eventuelt godtgjørelse til styret.
4. Driftsbudsjett.
5. Valg av revisor.
6. Valg av styremedlemmer.
7. Valg av valgkomite.
8. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Ekstraordindært årsmøte skal innkalles med samme frist, når det kreves av styret, revisor, eller når minst 20% av medlemmene skriftlig krever det. Den som krever ekstraordinært årsmøte, må angi hvilke saker som ønskes behandlet.

§ 8.
Styret

Huseierforreningen ledes av et styre bestående av tre medlemmer. Årsmøtet velger styrets leder. Det skal også velges to varamedlemmer til styret. Alle velges for to år av gangen.

Årsmøtet velger en vaskeriansvarlig, en lekeplassansvarlig og to deltagere til valgkomiteen. Alle velges for to år av gangen.

Styret forestår den daglige drift av Huseierforeningen i samsvar med Huseierforeningens formål og årmøtets vedtak. Styret representerer Huseierforeningnen utad. Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at beslutninger skal være gyldige. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll over styrets vedtak. Styremøte skal avholdes etter behov eller
når minst to styremedlemmer forlanger det.

Styret kan ansette/oppnevne forretningsfører og i så fall avtale godtgjørelsen til denne.

Godtgjørelse til styret fastsettes av årsmøtet.

Styret fastsetter fellesutgifter/kostnadsbidrag og innbetalingsrutiner.

Styret kan ikke uten årsmøtets godkjennelse pantsette eller selge Huseierforeningens eiendommer. Forøvrig skal styret la årsmøtet avgjøre større prinsipielle og/eller kostnadskrevende saker.

Den person som har sittet i styret i 2 år etter hverandre, kan kreve seg fritatt de tre etter følgende år.

.

§ 9
Huseierforeningens pantesikkerhet.

Huseierforeningen forbeholdes panterett i hver boligenhet med kr. 20.000,- som sikkerhet for medlemmets forpliktelser. Denne panterett er uten opptrinnsrett og skal ha prioritet etter 80% av lånetakst avholdt etter forsikringsrådets regler. Panteretten er tinglyst som heftelse på boligen. Huseierforeningens styre plikter å gjennomføre nødvendig prioritetsvikelse uten unødig opphold etter anmodning fra boligens eier. Kostnaden ved prioritetsvikelse bæres av boligens eier.

Hvert medlem er ansvarlig for at ubetalt andel driftsutgifter til Huseierforeningen, eventuelt andre utgifter som Huseierforeningen har bestemt, blir betalt, og hefter også for tidligere eiers forpliktelser.

§ 10
Vedtektsendring.

Endringer i Huseierforeningens vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 11
Tvister.

Eventuelle tvister mellom Huseierforeningen og et medlem blir å avgjøre ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar eiendommens verneting.